top of page

מחקר ופיתוח

חברת גרין לייפ מבצעת בדיקות לחומרי גלם ובהמשך בדיקות עבור מוצרי ביניים ומוצרים סופיים.
המטרה העיקרית ביישום בדיקות מעבדה הינה מדידת התכונות הרלוונטיות על פי הגדרת הדרישות המתבקשות,
בהתאם לחומר הגלם ולאחר מכן, בשלב השני בחיי המוצר, ישומו ושימושו. 
הבדיקות מאפשרות לקבל נתונים על ביצועי החומר ובמשך זמן תפקודו. ברוב המקרים בדיקות מעבדה מתבצעות
בהתאם לשיטות בדיקה סטנדרטיות, הצורך נובע כדי שנתוני הבדיקה, הליך הבדיקה, הציוד שמשמש לצורך הבדיקה,
והתנאים  יהיו זהים לתוצאות שמתקבלות  בכול מקום בשטח בפועל וניתנים להבנה וקריאה על ידי כל משתמש. 

                                                       בדיקה להשמדת פטריות ועובש

                                                                           בדיקת אי רעילות

                                                                               בדיקת אמוניה

   יעילות החומר בשטיפת פירות וירקות                                                       יעילות נגד פטריות בתעשיית תפוחי אדמה

                                          יעילות נגד פטריות הכסף בתפוחי אדמה

  רשימת רעלים  אשר נבדקו ולא נמצאו במוצרי גרין לייפ

            בדיקת יעילות לשטיפת ביצים 

   אישור מכון התקנים הישראלי לעמידה בדרישות מגע במזון

bottom of page